Algemene voorwaarden DIDIFIX Consultancy – Dieter Stryckers

 

Artikel 1. Toepassing.

 

Deze algemene voorwaarden zijn geldig voor de relatie tussen DIDIFIX Consultancy – Dieter Stryckers (hierna aangeduid als “DIDIFIX”), met ondernemingsnummer BE0750.827.708, gevestigd aan Liersesteenweg 16/3, 2570 Duffel, en de klant. 

 

Deze algemene voorwaarden gaan specifiek over het leveren van (digital)-marketing (advies) en webdesign-diensten.

 

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, kunnen deze algemene voorwaarden niet uitgesloten worden. Als de klant een rechtspersoon is die ook algemene voorwaarden hanteert, worden altijd de algemene voorwaarden van DIDIFIX toegepast. De algemene voorwaarden zijn ook te vinden op de website van DIDIFIX en kunnen als download worden verkregen. 

 

Door een samenwerking aan te gaan, zowel schriftelijk (in persoon) als online, erkent de klant dat DIDIFIX hem op de van toepassing zijnde algemene voorwaarden heeft gewezen, hij hiervan op de hoogte is en ze accepteert.

 

Artikel 2. Wijzigingen.

 

DIDIFIX heeft het recht om op elk moment de Algemene Voorwaarden te wijzigen zonder voorafgaande goedkeuring van de klant. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om regelmatig de Algemene Voorwaarden te controleren op wijzigingen. In het geval van belangrijke updates zal DIDIFIX dit ook communiceren via e-mail.

 

Artikel 3. Diensten.

 

3.1 DIDIFIX biedt de volgende website-diensten aan haar klanten:

 

– Webdesign: Creatie en programmatie van websites en webshops.

– Opzetten van de back-end in WordPress.

– Implementeren van bedrijfstoepassingen.

 

3.2 De lijst hierboven is niet beperkt tot de diensten die hier worden opgesomd. Alle soorten diensten die te maken hebben met webdesign en marketing kunnen van toepassing zijn als dit nodig is om het gewenste resultaat te behalen. 

 

3.3 DIDIFIX kan zonder voorafgaand akkoord van de klant een samenwerking met derden aangaan voor de hulp bij of de ontwikkeling of creatie van bepaalde onderdelen van het “aangekochte product of dienst”.

 

Artikel 4. Offertes en Facturatie.

 

4.1 Voordat de klant gebruikmaakt van de diensten, zal dit vooraf worden gecommuniceerd door middel van een vrijblijvende offerte. Dit kan een vooraf afgesproken projectprijs zijn of een indicatie van de te besteden tijd. In dit laatste geval kan het zijn dat het facturatiebedrag uiteindelijk hoger ligt dan de offerteprijs. De vermelde prijzen zijn exclusief 21% BTW. Afwijkingen zullen altijd worden behandeld in een aparte offerte.

 

4.2 Een voorschot van 30% met een minimum van €250 per project wordt gevraagd, en de facturatie begint zodra de klant instemt met de offerte, geleverde diensten en algemene voorwaarden. Dus niet wanneer de website “live” is.

4.3 De eindfactuur wordt gestuurd wanneer de website-werken die zijn opgenomen in de offerte zijn afgerond. Er worden in de offerte een (maximum) aantal feedback-momenten meegedeeld, na afloop van de laatste aanpassingen volgt de oplevering voorafgaand aan de eindfactuur. 

 

Artikel 5. Aanvaarding van offertes.

 

5.1 De offertes en aanbiedingen van DIDIFIX zijn niet bindend totdat ze door de klant worden geaccepteerd. De acceptatie door de klant vindt altijd schriftelijk plaats, dit kan gebeuren met een fysieke of digitale orderbevestiging tijdens een afspraak of via e-mail.

 

5.2 De offerteprijs blijft maximum 28 dagen geldig. Daarna wordt eventueel opnieuw een prijs berekend.

 

Artikel 6. Herroepingsrecht.

 

Indien de klant een consument is, heeft hij het recht om de overeenkomst te herroepen binnen 14 dagen na het afsluiten van de overeenkomst. De herroeping dient schriftelijk te gebeuren per e-mail aan Invoice@didifix.be. De consument erkent dat hij voorafgaandelijk aan het sluiten van de overeenkomst kennis heeft gekregen van zijn herroepingsrecht. Indien DIDIFIX op vraag van de klant diensten heeft geleverd dan zullen deze vergoed dienen te worden.

 

Artikel 7. Facturatie en Betaling.

 

7.1 Facturen worden betaald op het rekeningnummer dat op de factuur staat vermeld. De facturen moeten binnen 14 dagen worden betaald. 

7.1.1 Eventuele klachten over de factuur en/of de werkzaamheden/diensten waarop een factuur betrekking heeft, dienen binnen 8 dagen na datum van de desbetreffende factuur schriftelijk (kan via mail) en duidelijk opgesomd aan DIDIFIX kenbaar te worden gemaakt, zoniet erkent de Opdrachtgever de juistheid en verschuldigdheid van de factuur. Eigen interventies/aanpassingen van de Opdrachtgever aan het Voorwerp heffen elke grond tot klacht op.

7.1.2 Bij niet-betaling krijgt de klant een eerste herinnering en binnen de week een tweede aanmaning. Als wij 14 dagen na het verlopen van de vervaldatum geen betaling of betalingsbewijs hebben ontvangen rekenen wij een een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het totale factuurbedrag, met een minimum van €150,00.

7.1.3 Bij het maken (of onderhouden) van een website is het DIDIFIX toegestaan, indien er niet tijdig betaald wordt, de website offline te halen tot de volledige betaling voldaan is. 

7.1.4 Voor verplaatsingen wordt te allen tijde een verplaatsingsvergoeding aangerekend van 0,50 euro per
kilometer.

 

7.2 DIDIFIX biedt onderhoudsabonnementen op maat aan, zonder onderverdeling in soorten aangezien deze modulair zijn. Deze abonnementen worden jaarlijks gefactureerd en stilzwijgend verlengd met één jaar. Echter kunnen deze abonnementen jaarlijks worden aangepast of stopgezet, met inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen voor de start van de jaarlijkse verlengingstermijn. Het volledige jaarbedrag wordt ten alle tijden gefactureerd, zonder creditnota of kosten die in mindering worden genomen voor de resterende periode. 

 

7.3. Bij het begin van een nieuwe dienst kan DIDIFIX de samenwerking stopzetten als de factuur niet binnen de termijn wordt betaald. De klant krijgt een creditfactuur, waarbij eventuele al geleverde werken en diensten worden verrekend met het bedrag van de oorspronkelijke factuur, en er zal geen verdere communicatie plaatsvinden.

 

Artikel 8. Verplichtingen van de klant.

 

8.1 De klant moet binnen de afgesproken termijn de vereiste input aan DIDIFIX verstrekken op de afgesproken wijze, zodat de diensten kunnen worden geleverd. Bij niet-tijdige verstrekking wordt de opleverdatum niet meer gegarandeerd.

8.2 De klant moet zijn verplichtingen en betalingen t.o.v. derden die rechtstreeks aan de klant worden gefactureerd, ten alle tijden nakomen. Bv. de kosten voor de hosting en domeinnaam of afspraken en eindverantwoordelijkheid rond auteursrechten met fotografen en andere contentcreators. 

 

Artikel 9. Termijn.

 

Aan de klant wordt meestal een geschatte datum gegeven voor oplevering van een website of webshop. Deze datum is bij benadering en het niet halen ervan zal nooit leiden tot betaling van schadevergoeding of enige andere strafmaatregel. DIDIFIX heeft echter wel als doel om de nodige inspanningen te leveren om de deadline te respecteren.

 

Artikel 10. Persoons & bedrijfsgegevens.

 

10.1 DIDIFIX maakt gebruik van persoonsgegevens van klanten om de overeenkomst uit te voeren. De klant geeft DIDIFIX toestemming om de persoonsgegevens te gebruiken voor zakelijke en commerciële communicatie en de nieuwsbrief.

 

10.2 DIDIFIX kan de geleverde diensten en het uiteindelijke resultaat gebruiken voor promotionele doeleinden. Zoals het opnemen in een portfolio in de website, naar refereren bij klanten, een blog, testimonial of case-study schrijven rond de opdracht van de klant. Deze zijn altijd voor revisie beschikbaar aan de klant.

 

Artikel 11. Aansprakelijkheid.

 

DIDIFIX belooft om alle diensten zorgvuldig uit te voeren. DIDIFIX kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele fouten in de uitvoering die te wijten zijn aan onvoldoende of verkeerde input van de klant, fouten van derden en gevallen van overmacht. Hieronder geven we meer “legal” info met betrekking tot dit onderwerp:

 

11.1 Behoudens in geval van bedrog, opzettelijke fout of zware fout, is DIDIFIX niet aansprakelijk voor of gehouden tot vergoeding van immateriële, indirecte of gevolgschade, met inbegrip van (doch niet beperkt tot) winstderving, omzetverlies, inkomstenderving, productiebeperkingen, administratie- of personeelskosten, een verhoging van de algemene kosten, verlies van cliënteel of vorderingen van derden.

 

11.2 DIDIFIX is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van het door de Opdrachtgever aangeleverde materiaal dat op de website van de Opdrachtgever is geplaatst, noch voor enige vertraging veroorzaakt door het laattijdig aanbrengen van materiaal door de Opdrachtgever. De Opdrachtgever draagt de aansprakelijkheid voor een eventuele schending van de rechten van derden met betrekking tot het door de Opdrachtgever aangeleverde materiaal. DIDIFIX kan niet aansprakelijk worden gesteld voor onrechtmatig en/of onzorgvuldig gebruik van het aan de Opdrachtgever geleverde Voorwerp.

 

11.3 DIDIFIX kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het verlies van datagegevens, noch voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie of door de inhoud van de gegevensverspreiding en -publicatie.

 

11.4 DIDIFIX kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van een gedeeltelijke of volledige tekortkoming aan haar verplichtingen, indien dit te wijten is aan overmacht. De Opdrachtgever kan in dit geval geen aanspraak maken op enige schadevergoeding. Onder “overmacht” dient in dit artikel 11.4 begrepen te worden: iedere niet te voorziene, onvermijdelijke gebeurtenis die buiten de wil van DIDIFIX Consultancy om plaatsvindt, die optreedt na de inwerkingtreding van de Overeenkomst en die de gedeeltelijke of gehele vervulling van de verplichtingen van DIDIFIX Consultancy onder de Overeenkomst verhindert. 

 

11.5 DIDIFIX is niet aansprakelijk voor schade voortkomend uit relaties van DIDIFIX met derden, of het verbreken ervan, voor zover DIDIFIX bij uitvoering van de Overeenkomst afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveringen van deze derden. Dit ongeacht of deze schade ontstaat en/of kenbaar wordt gedurende de looptijd van de Overeenkomst. Denk bijvoorbeeld aan belangrijke partners als WordPress, Elementor pro en one.com. Maar ook andere plug-ins van derden die we mogelijks gebruiken op onze website.

 

Artikel 12. Intellectuele eigendomsrechten.

 

12.1 De klant dient te allen tijde de intellectuele eigendomsrechten van DIDIFIX te respecteren en er naar beste vermogen voor te zorgen dat deze rechten worden beschermd. Elementen die door de klant worden gebruikt voor het maken van de website, moeten de wettelijke eigendom van de klant zijn indien auteursrechten op het materiaal berusten. 

 

12.2 Indien gebruik gemaakt wordt van stock-photos-services als bv “envato elements” liggen deze kosten en eindverantwoordelijkheid altijd bij de klant.

 

Artikel 13. Hosting en Domeinnaam.

 

13.1 DIDIFIX biedt geen hostingdiensten aan. De klant is verantwoordelijk voor het regelen van hosting en domeinnaam. 

 

13.2 Wij beheren als een goede huisvader uw account bij de hostingprovider. En raden aan om met one.com te werken. Wij optimaliseren uw abonnement naar wat er nodig is en werken zo kostenbesparend.

13.2.1 Dit houdt in dat wij ook extra diensten van de hostingprovider mogen bestellen of annuleren in naam van de klant om zo optimaal te kunnen werken. Deze eventuele hogere of lagere kost blijft rechtstreeks voor de klant.

 

13.3 DIDIFIX kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor extra kosten, technische problemen of een wanprestatie van de hostingprovider. 

 

Artikel 14. Beëindiging van de overeenkomst.

 

Bij beëindiging van de overeenkomst kan de klant op verzoek een gratis eenmalige

 

back-up van de website ontvangen om zo de overdracht vlot te laten verlopen. DIDIFIX zal alle data verwijderen die aan de klant toebehoort.

 

Artikel 15. Toepasselijk recht en geschillen.

 

Op de overeenkomst is het Belgische recht van toepassing. Bij geschillen tussen DIDIFIX en de klant die niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, zal de zaak worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, afdeling Mechelen.

 

Artikel 16. Communicatie

Bij vragen of opmerkingen over deze algemene voorwaarden kan u altijd contact opnemen met Dieter Stryckers van DIDIFIX Consultancy via mail: info@didifix.be , dieterstryckers@gmail.com of telefonisch: 0494 51 11 64 .