Algemene Voorwaarden DIDIFIX Event Consultancy 

Artikel 1. Toepassing

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de relatie tussen DIDIFIX Consultancy – Dieter Stryckers (hierna aangeduid als “DIDIFIX”), met ondernemingsnummer BE0750.827.708, gevestigd aan Liersesteenweg 16/3, 2570 Duffel, en de klant.

Deze algemene voorwaarden zijn specifiek gericht op de levering van event consultancy-diensten, waaronder voorbereidend en administratief werk, personeelslevering en/of uitbetaling, transporten, fysiek werk zoals op- en afbouw, permanentie, en coördinerende activiteiten binnen de eventsector, inclusief diensten voor audiovisuele bedrijven.

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, kunnen deze algemene voorwaarden niet worden uitgesloten. Bij tegenstrijdigheid met de algemene voorwaarden van een klant die ook algemene voorwaarden hanteert, prevaleren altijd de algemene voorwaarden van DIDIFIX. De voorwaarden zijn beschikbaar op de website van DIDIFIX en kunnen worden gedownload.

Door een samenwerking aan te gaan, zowel schriftelijk als online, erkent de klant dat DIDIFIX hem op de van toepassing zijnde algemene voorwaarden heeft gewezen, hij hiervan op de hoogte is en ze accepteert.


Artikel 2. Wijzigingen

DIDIFIX heeft het recht om op elk moment de Algemene Voorwaarden te wijzigen zonder voorafgaande goedkeuring van de klant. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om regelmatig de Algemene Voorwaarden te controleren op wijzigingen. Belangrijke updates worden gecommuniceerd via e-mail.


Artikel 3. Diensten

3.1 DIDIFIX biedt uitgebreide event consultancy-diensten aan, waaronder maar niet beperkt tot:

 • Voorbereidend en administratief werk
 • Transportdiensten
 • Heftruck jobs
 • Fysiek werk zoals op- en afbouw
 • Stage management
 • Permanentie
 • Crew leveren / pay-roll diensten
 • Coördinerende activiteiten

3.2 De diensten zijn niet beperkt tot bovenstaande lijst. Alle diensten die verband houden met event consultancy kunnen worden verleend indien nodig.

3.3 DIDIFIX kan zonder voorafgaand akkoord van de klant samenwerken met derden voor specifieke onderdelen van de dienstverlening.


Artikel 4. Prijszetting

4.1 Voordat de klant gebruikmaakt van de diensten, wordt een prijszetting bepaald. Deze prijszetting kan vastgelegd worden per uur, per dagdeel van 4 of 10u of per project. Prijzen zijn exclusief 21% BTW en afwijkingen van de standaard prijszettingen in artikel 4.1.1 worden enkel na onderling akkoord schriftelijk via mail toegepast .

4.1.1 Standaard event consultancy prijszettingen ex. btw:

 • €50,00/Uur
 • Per dagdeel van 4u = €180
 • Per dagdeel van 10u =  €400

4.1.2 Indien de prijszetting dagdeel wordt gekozen en de termijn wordt overschreden, wordt een uurtarief van €45,00/uur gerekend voor de extra geleverde prestaties.

4.1.3 Indien de prijszetting per uur wordt gekozen, wordt er tijdens de overeenkomst een minimum verwacht aantal uren aangeduid door de Klant, dit om een indicatie te geven van het tijdsbestek en het eventuele voorschot in artikel 4.2 te bepalen.


4.2 Een voorschot van 25% is vereist, tenzij schriftelijk anders overeengekomen tijdens het maken van de overeenkomst. Deze voorschot factuur van 25% wordt na goedkeuring van de offerte en algemene voorwaarden verzonden en ten laatste 28 dagen voor de datum van de (eerst) te leveren prestaties.

4.3 De eindfactuur met het totale bedrag wordt verstuurd de dag na afloop van het event of project. Of in verschillende termijnen indien het over een langer project gaat.

 

Artikel 5. Aanvaarding van offertes.

5.1 De prijzettingen en details van een offerte van DIDIFIX zijn niet bindend totdat ze door de klant worden geaccepteerd. De acceptatie door de klant vindt altijd schriftelijk plaats, dit kan gebeuren met een fysieke of digitale orderbevestiging tijdens een afspraak of via e-mail. Telefonische gesprekken, Whatsapp en andere tekstberichten buiten e-mail worden niet als een aanvaarding beschouwd.

5.2 De overeengekomen prijszetting blijft geldig tot het einde van het lopende kwartaal, tenzij anders bepaald in de onderlinge projectovereenkomst met de klant. De maximumtermijn dat een prijszetting blijft gelden, ongeacht onderlinge afspraken met de klant, is 6 maanden vanaf akkoord. Na die 6 maanden heeft DIDIFIX altijd het recht om een nieuwe prijszetting te bepalen of onderhandelen.

5.3. DIDIFIX opteert dan ook voor een contract op maat per klant, per termijn, per regio etc. Anders grijpen we terug naar deze algemene voorwaarden.

 

Artikel 6. Herroepingsrecht.

Indien de klant een consument is, heeft hij het recht om de overeenkomst te herroepen binnen 14 dagen na het afsluiten van de overeenkomst. De herroeping dient schriftelijk te gebeuren per e-mail aan Invoice@didifix.be. De consument erkent dat hij voorafgaandelijk aan het sluiten van de overeenkomst kennis heeft gekregen van zijn herroepingsrecht. Indien DIDIFIX op vraag van de klant diensten heeft geleverd dan zullen deze vergoed dienen te worden.

 

Artikel 7. Facturatie en Betaling. 

7.1 Facturen worden betaald op het rekeningnummer dat op de factuur staat vermeld. De facturen moeten binnen 14 dagen worden betaald. 

7.1.1 Eventuele klachten over de factuur en/of de werkzaamheden/diensten waarop een factuur betrekking heeft, dienen binnen 8 dagen na datum van de desbetreffende factuur schriftelijk via mail op dieterstryckers@gmail.com of naar het vestigingsadres aan DIDIFIX kenbaar te worden gemaakt, zoniet erkent de Opdrachtgever de juistheid en verschuldigdheid van de factuur. Eigen interventies/aanpassingen of last-minute wijzigingen van de Opdrachtgever aan het voorwerp of die invloed hebben op de te leveren diensten door DIDIFIX heffen elke grond tot klacht op.

7.1.2 Bij niet-betaling krijgt de klant rond de vervaldatum een eerste herinnering en binnen de week na de vervaldatum een tweede aanmaning. Als wij 14 dagen na het verlopen van de vervaldatum geen betaling of betalingsbewijs hebben ontvangen rekenen wij een een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het totale factuurbedrag, met een minimum van €50,00.

7.1.3 Bij het niet nakomen van betalingsafspraken door de klant kan DIDIFIX alle volgende opdrachten, van te voren ingepland of niet, voor deze klant weigeren zonder enige gevolgen.

7.1.4 Voor verplaatsingen wordt te allen tijde een verplaatsingsvergoeding aangerekend van 0,50 euro per kilometer. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen.


7.2 Indien een opdracht wordt geannuleerd door de klant kan het zijn dat nog een deel van het afgesproken bedrag betaald moet worden of het voorschot niet wordt teruggestort. Hieronder geven we de termijnen aan, rekening houdende met de datum van de eerste dag waarop de prestaties dienen geleverd te worden.

 • De klant kan kosteloos binnen een termijn van 28 dagen (4 weken) voor de afgesproken datum van de te leveren prestaties annuleren. 
 • Indien er tussen 28 en 15 dagen voorafgaand aan de afgesproken datum wordt afgezegd, blijft ten alle tijden de voorschotfactuur van 25% geldig, ook als er schriftelijk initieel was opgenomen in de overeenkomst geen voorschot te gebruiken. Zie punt 4.1 en 4.2. 
 • Binnen de 14 dagen voor de afgesproken datum rekent DIDIFIX 40% van het initieel afgesproken totaal facturatiebedrag.
 • Binnen de 7 dagen voor de afgesproken datum rekent DIDIFIX 60% van het initieel afgesproken totaal facturatiebedrag.
 • Binnen de 48u voor de afgesproken datum rekent DIDIFIX 100% van het initieel afgesproken totaal factuurbedrag.

7.2.2. Uitzondering wanneer meerdaagse (vanaf 3 dagen) projecten of opdrachten sneller klaar zijn dan initieel berekend. Dan rekent DIDIFIX voor elke kalenderdag die ingepland stond  25% aan met een minimum van 100,00eur ex btw per dag

 

Artikel 8. Verplichtingen van de klant. 

8.1 De klant moet binnen de afgesproken termijn de vereiste input aan DIDIFIX verstrekken op de afgesproken wijze, zodat de diensten kunnen worden geleverd naar behoren. Bij niet-tijdige verstrekking van deze input (48u voor de start van de werkzaamhedenl kan de aanwezigheid van DIDIFIX of kwaliteit van de te geleverde diensten niet worden gegarandeerd. 

8.2 De klant moet zijn verplichtingen en betalingen t.o.v. derden die rechtstreeks aan de klant worden gefactureerd, ten alle tijden nakomen.

8.3 Bij belangrijke wijzigingen van bv. de werktijden, materialen,  contactgegevens, locatie, personeelsaantallen, transport of carpoolregelingen, veiligheidsvoorschriften, verzekeringen, wettelijke verplichtingen etc. Dient de klant DIDIFIX meteen op de hoogte te stellen. DIDIFIX is nooit, ook niet in onderaanneming, aansprakelijk voor de verplichtingen van de Klant aan derden of hun klant.

 

Artikel 9. Verplichtingen van DIDIFIX.

9.1 DIDIFIX zal de te verwachten diensten naar behoren uitvoeren. Deadlines opgedragen door de klant zijn bij benadering en het niet halen ervan zal nooit leiden tot betaling van schadevergoeding of enige andere strafmaatregel. DIDIFIX heeft echter wel als doel om de nodige inspanningen te leveren om deadlines te respecteren en kwaliteit hoog in het vaandel te dragen.

9.2 Bij eventuele annulering of afwezigheid door ziekte of andere calamiteiten van DIDIFIX is er nooit een schadevergoeding van toepassing aan de klant.

 

Artikel 10. Persoons & bedrijfsgegevens.

10.1 DIDIFIX maakt gebruik van persoonsgegevens van klanten om de overeenkomst uit te voeren. De klant geeft DIDIFIX toestemming om de persoonsgegevens te gebruiken voor zakelijke en commerciële communicatie en de nieuwsbrief.

10.2 DIDIFIX kan de geleverde diensten en het uiteindelijke resultaat gebruiken voor promotionele doeleinden. Zoals het opnemen in een portfolio in de website, naar refereren bij klanten, een blog, testimonial of case-study schrijven rond de opdracht van de klant. Deze zijn altijd voor revisie beschikbaar aan de klant.

 

Artikel 11. Aansprakelijkheid.

DIDIFIX belooft om alle diensten zorgvuldig uit te voeren. DIDIFIX kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele fouten in de uitvoering die te wijten zijn aan onvoldoende of verkeerde input van de klant, fouten van derden en gevallen van overmacht. Hieronder geven we meer “legal” info met betrekking tot dit onderwerp:

11.1 Behoudens in geval van bedrog, opzettelijke fout of zware fout, is DIDIFIX niet aansprakelijk voor of gehouden tot vergoeding van immateriële, indirecte of gevolgschade, met inbegrip van (doch niet beperkt tot) winstderving, omzetverlies, inkomstenderving, productiebeperkingen, administratie- of personeelskosten, een verhoging van de algemene kosten, imagoschade, verlies van cliënteel of vorderingen van derden.

11.2 DIDIFIX is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor ongevallen, onoplettendheden, of eendere welke voorvallen veroorzaakt door DIDIFIX of zijn personeelsleden die kunnen leiden tot fysieke, mentale, financiële of andere soorten schade aan de Klant of derden. DIDIFIX neemt de veiligheidsvoorschriften zeer nauw en hoopt dat de Klant zijn verantwoordelijkheid hier ook in opneemt.

11.2.1 Bij eender welk ongeval of voorval waarbij DIDIFIX schade oploopt of aansprakelijk zou worden gesteld komt de verzekering van de Klant tussen.


11.3 DIDIFIX kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het verlies van datagegevens, noch voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie of door de inhoud van de gegevensverspreiding en -publicatie.

11.4 DIDIFIX kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van een gedeeltelijke of volledige tekortkoming aan haar verplichtingen, indien dit te wijten is aan overmacht. De Opdrachtgever kan in dit geval geen aanspraak maken op enige schadevergoeding. Onder “overmacht” dient in dit artikel 11.4 begrepen te worden: iedere niet te voorziene, onvermijdelijke gebeurtenis die buiten de wil van DIDIFIX Consultancy om plaatsvindt, die optreedt na de inwerkingtreding van de Overeenkomst en die de gedeeltelijke of gehele vervulling van de verplichtingen van DIDIFIX Consultancy onder de Overeenkomst verhindert.  

11.5 DIDIFIX is niet aansprakelijk voor schade voortkomend uit relaties met derden van zowel DIDIFIX of de Klant, of het verbreken ervan, voor zover DIDIFIX bij uitvoering van de Overeenkomst afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveringen van deze derden. Dit ongeacht of deze schade ontstaat en/of kenbaar wordt gedurende de looptijd van de Overeenkomst. 

 

Artikel 12. Intellectuele eigendomsrechten.

12.1 De klant dient te allen tijde de intellectuele eigendomsrechten van DIDIFIX te respecteren en er naar beste vermogen voor te zorgen dat deze rechten worden beschermd. Elementen die door de klant worden gebruikt bij de voorbereiding, presentatie, promotie e.d. van het event, moeten de wettelijke eigendom van de klant zijn indien auteursrechten op het materiaal berusten. De klant is dus ook in orde met alle wettelijke verplichtingen en betalingen inzake auteursrechten. 

12.2 Indien er foto’s gemaakt worden van DIDIFIX of zijn personeel tijdens de werkzaamheden, mogen deze niet gebruikt worden voor publicatie of andere publieke en commerciële doeleinden zonder voorafgaand akkoord.  

 

Artikel 13. Beëindiging van de overeenkomst.

Bij beëindiging van de overeenkomst moet de klant rekening houden met de modaliteiten beschreven in artikel 7.2 inzake annuleren en welke bedragen u nog verschuldigd bent aan DIDIFIX. Daarnaast kan de klant verzoeken aan DIDIFIX om alle data te laten verwijderen die aan de klant toebehoort.

 

Artikel 14. Toepasselijk recht en geschillen.

Op de overeenkomst is het Belgische recht van toepassing. De Nederlandstalige versie van deze tekst is bindend en primeert boven elke vertaling. Bij geschillen tussen DIDIFIX en de klant die niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, zal de zaak worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, afdeling Mechelen.

 

Artikel 15. Communicatie

Bij vragen of opmerkingen over deze algemene voorwaarden kan u altijd contact opnemen met Dieter Stryckers van DIDIFIX Consultancy via mail: info@didifix.be , dieterstryckers@gmail.com of telefonisch: 0494 51 11 64 .